Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to grupa przepisów obciążających obowiązkiem dostawców i producentów kotłów na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy oraz wielkości o spełnianiu określonych wymogów w kwestii wydajności energetycznej produktów.
Dyrektywa (ErP) mieści w sobie trzy nadrzędne obszary: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), nakaz stosowania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg przekazywania danych technicznych urządzenia (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive narzuciła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg dostarczania wraz z urządzeniem kart określających klasę energetyczną. Ideą tego rozporządzenia jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania urządzeń na podstawie zbliżonych, prostych i obrazowych dla niego właściwości. Karta jest ujednolicona, dokładnie określona i zawierająca szczegółowo pokazane informacje. Winna być umieszczona w miejscu widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni urządzenia, jak również w materiałach promocyjnych czy ofertach oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających koszty oraz wykorzystanie energii. Co więcej powinna być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania pomieszczeń dla wskazanego modelu w uwarunkowaniach klimatu umiarkowanego. Klasy wydajności są jasno określone i odniesione do liczonej, indywidualnie dla wybranego urządzenia, sprawności średniorocznej. Wspomniana dyrektywa też nakłada wymóg na produkujących i importerów, którzy powinni do sprzedawanego sprzętu dołączyć etykietę z klasą energetyczną urządzenia oraz inną ? dla zestawu tzw. etykieta kompletu. Służy ona do obliczenia sprawności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać stworzony z użyciem danego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący powinien dostarczyć podstawowe karty dla własnych dystrybutorów tak, by mogli stworzyć własne komplety, bo to na nich spoczywa ten obowiązek (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).

piec_gazowy_vaillant_ecotec